top of page
17.png
ข่าวสารจากวัด

ประชาสัมพันธ์ "โรงทาน"

-หาเจ้าภาพโรงทาน   

-เจ้าภาพไทยธรรม

-มหรสพ แต่ละคืน

Screen Shot 2565-05-30 at 09.36.06.png
18_edited.png

- กำหนดการ - 
พิธีย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอสรามหลวง วัดไชโย วรวิหารพระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฒิโก ป.ธ.6) เจ้าเอาวาสอำเภอสามโก้
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ พระอุโบสถวัดไชโย วรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง


เวลา 12:45 น.

ภาพภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา คณะศิษย์ยานุศิษย์ พร้อมกัน ณ อุโบสถวัดสามโก้
 

เวลา 13:00 น.

พระครูสิริวุฒิกิจ เดินทางถึงอุโบสถวัดสามโก้
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่บูรพาจารย์
คณะสงฆ์วัดสามโก้ ถวายสักการะแด่ พระครูศิริวุฒิกิจ
พระครูศิริวุฒิกิจ กราบลาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อัญเชิญ พระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยส และพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราช นำหน้า พระครูศิริวุฒิกิจ และพระอนุจร ขึ้นรถยนต์หลวง

เวลา 13:37 น.

เดินทางออกจากอุโบสถวัดสามโก้ ไปวัดไชโย วรวิหาร


เวลา 14:39 น.

เดินทางไปวัดไชโยวรวิหาร
คณะสงฆ์วัด ไชโย วรวิหาร คณะกรรมการวัด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อุบาสกอุบาสิกา และศิษยานุศิษย์ ถวายการต้อนรับ
จุดธูปเทียนบูชาพระมหาพุทธพิมพ์ ในพระวิหาร
ชุดเทียนบูชาสักการะรูปพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
เข้าสู่พระอุโบสถวัดไชโย วรวิหาร
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
ถวายเครื่องไทยธรรม แดกพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
พระครูศิริวุฒิกิจ และท่านผู้มีเกียรติ กรวดน้ำรับพร
พิธีถวายมุทิตาสักการะ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

bottom of page