top of page
7.png

เกี่ยวกับวัดไชโยวรวิหาร

8.png

วัดไชโยวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฏร์โบราณ ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่
4 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม
ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลาง
แจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมานมัสการ

และโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโย ในปี พ.ศ. 2430

ระหว่างการลงรากพระวิหารทํา ให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัด

กัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 16.10 เมตร สูง 22.65 เมตร

แล้วพระราชทานนามว่า "พระมหาพุทธพิมพ์" สร้างพระวิหารเป็น

เรือนองค์พระพุทธรูป ความสูง 1 เส้นเศษ สร้างพระอุโบสถเป็น

มุขลดยื่นออกมาข้างหน้า รวมทั้งศาลารายรอบพระวิหาร รวม 4

หลัง เสร็จสมบูรณ์เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2438 รวมเวลาที่ปฏิสังขรณ์
นาน 8 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดไชโยขึ้นเป็นอารามหลวง

8_edited.png

เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร

เจ้าอาวาสวัดไชโย

พระครูวิบูลย์สังฆกิจ

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวสวัดไชโย

 

ชื่อ พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ฉายา ปุญญเมธี นามสกุล ก้านอินทร์

อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒ วิทยะฐานะ นธ.เอก, ป.ธ.๓ม พธ.บ. , ศษ.ม. 

วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง และเจ้าคณะตำบลไชโย

bottom of page