top of page
2_edited.png

ประวัติเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดไชโย

พระครูวิบูลย์สังฆกิจ

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวสวัดไชโย

 

ชื่อ พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ฉายา ปุญญเมธี นามสกุล ก้านอินทร์

อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒ วิทยะฐานะ นธ.เอก, ป.ธ.๓ม พธ.บ. , ศษ.ม. 

วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง และเจ้าคณะตำบลไชโย

 

สถานะเดิม ชื่อ จิรกิตตินนท์ นามสกุล ก้านอินทร์

    เกิดวันที่ ๗ฯ๗ ๗ ค้ำ ปีมะแม วันเสาร์ที้่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

    บิดา นายสุข ก้านอินทร์ มารดา นางโอ่ พวงแสง

    อยู่บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที ๑໐ บ้านโคกก่อง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

บรรพชา วันที่ ๑ ฯ๘ ๒ ค่ำ ปีจอ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ วัดสร้างบก-หนองโป่ง พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสีลคุณ วัดสร้างบก-หนองโป่ง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

อุปสมบท วันที่ ๕ ฯ๑๒ ๘ ค่ำ ปีมะโรง วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

  ณ พัทธสีมาวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

  พระอุปัชฌาย์ พระครูบวรวุฒิชัย วัดไชยภูมิ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

  พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิทิตชยานุกูล วัดไชยภูมิ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

   พระอนุสาวนาจารย์ พระครูธรรมธรสัมพันธ์ วัดชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

การศึกษา

  • พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก

  • พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

  • พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษา ปริญญาพุธศาสตรบัญฑิต (พธ.บ.)

  • พ.ศ.  ๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 

การปกครอง

  • พ.ศ.  ๒๕๕๓ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร

  • พ.ศ. ๒๕๖໐ เป็นเจ้าคณะตำบลไชโย

  • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวสวัดไชโยวรวิหาร

 

สมณศักดิ์ 

  • พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค

  • พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม) ฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

  • พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โหรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักกดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษในราชทินนามที่ พระครูวิบูลย์สังฆกิจ (ผจล.ชพ.)

bottom of page