top of page
วัดไชโยวรวิหาร-3_edited.png
2_edited.png
3.png

ทุกเช้าที่ลืมตาตื่น ให้ตระหนักรู้ว่า

เราต่างมีเวลาน้อยลงอีกหนึ่งวัน

สิ่งใดเป็น "กุศล" ให้รีบทํา

สิ่งใดเป็น "อกุศล" ให้รีบทิ้ง

วัดไชโยวรวิหาร

2_edited.png
bottom of page