ทำเเนียบพระภิกษุในวัด

 *** ทำเนียบพระสงฆ์ในวัดไชโย ***

พระครูวิทิตชยานุกูล ภทฺทโก
พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ปุญฺญเมธี
พระมหาทองสุข สนฺตจิตโต
พระครูอินฑวุฒาจารย์ อภินนฺโท
พระครูวิเศษชัยสิทธิ์ สุภกิจฺโจ
พระมหากรวิทญ์ ปภาสการี
พระครูปลัดสุเทพ สุรเมธี
พระครูธรรมธรอภิลักษณ์ ฐานวโร
พระมหาอลงกต อาภสฺสโร
พระปลัดทองสุก สิริจนฺโท
พระมหาประสาน สุทฺทธทฺโธ
พระครูสังฆรักษ์สมภพ กตธมฺโม
พระครูสมุห์สมศักดิ์ ธมฺมทีโป
พระสมุห์ย่วย ปญฺญาธโณ
พระสมุห์ขาว ฐิตญาโน
พระสมุห์เสน่ห์ ภทฺรธมฺโม
พระใบฎีกาสุวรรณ สุวณฺโณ 
พระประยูร อินฺทญาโณ คำฟอย
พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต ทับงาม

 

 

*** สามเณร ***
สามเณรธีรพล  คำกำพุด
สามเณรจีรวัตร  คงหาญ
สามเณรณภัทร  ณ กลองดี
สามเณรอนุตการ  เพิ่มพล
สามเณรเทอดไทย  ล้ำเลิศ
สามเณรกฤษฏา  แซ่โซ้
สามเณรภีมเดช  แสนยากุล
สามเณรชาญชัย  ทวีชาติ
สามเณรโยธิน  ดาทอง
สามเณรจิราวัฒน์  แดงแย้ม
สามเณรจิณณวัตร  เพิ่มทอง
สามเณรนิรมิตร  ยืนยาว
สานเณรฉัตรตรา  ทองดี
สามเณรสิรวิชญ์  ปะริโตปะโน
สามเณรภานุเดช  ระหาร
สามเณรโยธิน  ก้านอินทร์
สามเณรฐิติโชติ  ล่ำชัยประเสริฐ
สามเณรปิติพัฒน์  สุดสาคร
สามเณรอัษฎาวุธ  ทองพริก
สามเณรโอภาส  อภิเดช
สามเณรพิณโย  อึ้งตระกูล
สามเณรสุเมธ  นิลขันธ์
สามเณรมงคล  สีโกตะเภท
สามเณรนฤเทพ  หวังวงษา
สามเณรสุรศักดิ์  กลิ่นกุหลาบ
สามเณรปราณนต์  ขันทอง
สามเณรชนาธิป  ศิริชโย
สามเณรก่อพงษ์  อยู่เบิก
สามเณรสุภกิตติ์  กานา